11 april 2011


Net als bij "deze kant boven" is dit weer een mooi filmpje om lessen over de vele internet diensten in te luiden. Een herwerking van Jed Stoneham die zich hiervoor op "Technologic" van "Daft Punk" inspireerde. Het gaat als volgt ... (via geeks are sexy)

Tweet it, rate it, like it, star it, digg it, tag it, zip – email it
Up it, down, it, vote it, link it, reddit, share it, quik – retweet it
Face it, book it, friend it, fav it, fan it, chat it, start – reblog it
Type it, search it, ask it, blog it, buzz it, stream it, paste – upload it
Add it, buy it, win it, tip it, bump it, flag it, App – download it
Pinch it, zoom it, swipe it, tap it, text it, post it, switch – delete it
Mix it, trend it, meme it, fail it, rage it, troll it, old – repost it
Join it, launch it, check it, badge it, herp it, derp it, no- submit it

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © infocaris